menu

Elewacje dziedzińca – stan zachowania

Zapraszamy do lektury opracowania konserwatorskiego dotyczącego stanu elewacji dziedzińca Starej Drukarni. Opis ten obrazuje to, co zastaliśmy po wejściu na teren budynku.

Elewacje dziedzińca, w całości wykonane z jasnej, kremowej cegły, z tynkowanymi opaskami okiennymi bardzo źle zachowane. Przede wszystkim silnie zawilgocone, z uszkodzeniami na wielu płaszczyznach w postaci uszkodzeń cegły elewacyjnej, zacieków oraz przebarwień związanych z zakażeniem biologicznym. Opaski tynkowane pouszkadzane, z odpryskami do cegły pod warstwą tynku, osłabione mechanicznie z siatką mikrospękań do konserwacji a częściowo do wymiany i odtworzenia.

Partia dobudowana ostatniego piętra w bardzo złym stanie zachowania. Metalowe nadproża okienne skorodowane, generują odpryski i osłabienie elementów wokół nadproża. Tylko na niewielkich fragmentach zachowana cegła wykończenia elewacji. Większość uległa odpryśnięciu. Najgorzej zachowana partia cokołowa elewacji dziedzińca. Z licznymi przeróbkami , wtórnymi zadaszeniami, otynkowaniami wygląda fatalnie, wymaga uporządkowania i doprowadzenia do stanu oryginalnego oraz do uczytelnienia architektonicznego.

Zachowane ozdobne pasy ceramiczne z brązowej, glazurowanej cegły. Zachowana oryginalna stolarka okienna, przemalowana, ze złuszczeniami farby, z drewnem osłabionym mechanicznie wymaga wymiany na wzór z zachowaniem świadka na elewacji. Parapety tynkowane, bardzo silnie popękane, do naprawy lub wymiany.

Zachowane ozdobne elementy metalowe balustrad parteru źle zachowane, skorodowane, przemalowane.